Tầng 4, L7-30 Khu đô thị Đại Kim Mới - Athena Fulland, P Đại Kim, Q Hoàng Mai, Hà Nội.

contact@northwest.com.vn

034 738 0008 - 0983 217 438

Nghiên cứu và vận động chính sách

Nghiên cứu, đánh giá, khuyến nghị về cơ chế, chính sách đang thực thi tại các vùng nông thôn, miền núi nhằm tăng cường thực thi chính sách công hiệu quả, đảm bảo tăng trưởng bền vững.